Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologický celek 210

Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území severního bloku zaujímá část území severní Moravy, a i když je vzhledem ke své horninové skladbě na krasové i pseudokrasové jevy vcelku poměrně chudší, zahrnuje jednu z našich nejvýznam něj ších krasových oblastí – Hranický kras.

Geograficky a geomorfologicky tento celek zaujímá celý Nízký Jeseník a Opavskou pahorkatinu, na severu pak ještě část přilehlé Zlatohorské vrchoviny a Osoblažské nížiny, na západě zasahuje do východních svahů Hrubého Jeseníku. Izolovaná kra Maleníku na jihovýchodě je již součástí Podbeskydské pahorkatiny provincie Západních Karpat.

Geologicky tento celek tvoří horniny devonu a spodního karbonu v Nízkém Jeseníku a horniny svrchního karbonu v Opavské pahorkatině, náležící severnímu bloku moravskoslezského paleozoika moravskoslezské geologické oblasti. Západ území budují devonské fylity a kvarcity s polohami paleovulkanitů i tělesy vápenců. Na většině území však převládají břidlice, droby, zčásti i slepence kulmu spodního karbonu, prostoupené místy menšími tělesy vulkanitů, na východě na ně nasedají sedimenty svrchního karbonu, přecházející do uhlonosné formace hornoslezské pánve. K tomuto karsologickému celku je přiřazena také izolovaná kra Maleníku. Tvoří ji vápence hranického devonu a kulmské sedimenty.

Kras je v tomto celku popsán z ostrůvků devonských vápenců ve vrbenských vrstvách při východním okraji silesika v Hynčické hornatině a ve šternbersko-hornobenešovském pruhu severního bloku moravskoslezského paleozoika v Bruntálské vrchovině. Na ostrůvky devonských vápenců moravsko-slezského paleozoika je vázán také kras u Předmostí, Radvanic a Lhoty. Uprostřed sedimentů náležejících Západním Karpatům vystupují izolovaně vápence hranického devonu kry Maleníku (Hranický kras).

Pseudokrasové jeskyně v tomto celku jsou jen ojedinělé, popsána je zatím jedna jeskyně z ostrůvku křídových pískovců v Amalínské vrchovině a dutiny a z neovulkanitů v Bruntálské kotlině.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí je dále členěn na jednotky:
     211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku
     s krasovými oblastmi:
           K211 01 Kras v okolí Vrbna a Zlatých Hor
           K211 02 Sovinecký kras
           K211 03 Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu
           K211 04 Kras Moravské brány u Přerova
      s pseudokrasovými oblastmi (geomorfologickými celky):
           P211 51 Zlatohorská vrchovina
           P211 53 Nízký Jeseník
     212 krasová a pseudokrasová území kry Maleníku s krasovou oblastí:
           K212 06 Hranický kras
     213 Krasová a pseudokrasová území Osoblažska
     214 Krasová a pseudokrasová území Hlučínska

V karsologickém celku je evidováno přibližně 50 krasových a několik pseudokrasových jeskyní.

Největší jsou veřejnosti zpřístupněné Zbrašovské aragonitové jeskyně s délkou přibližně 1500 m. Nejhlubší je Hranická propast s celkovou hloubkou více jak 450 m.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí, s. 356-357. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.