Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 214

Krasová a pseudokrasová území Hlučínska

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí.

Karsologická jednotka Hlučínska je územím při hranici s Polskem, kde sever Moravy mezi Opavou a Hlučínem zabíhá do středopolské nížiny.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje Opavskou pahorkatinu, sestávající z Hlučínské pahorkatiny na severu a Poopavské nížiny na jihu a západě, v povodí Opavy a Odry.

Geologicky jednotku budují pleistocenní pokryvné útvary s převahou glaciofluviálních sedimentů, s morénami, méně se sprašemi a sprašovými hlínami. Na JZ u Opavy vystupují miocenní (torton až sarmat) sladkovodní štěrky a písky, i mořské až brakické jíly, slíny a písky, vzácněji štěrky a vápence. Významné jsou sádrovce v okolí Opavy.

Zkrasovění je zmiňováno v sádrovcích v okolí Opavy (baden opavské pánve). Jeskyně známy nejsou, protože sádrovec se vždy nacházel v podloží mladších sedimentů. Dokumentovány byly však dutiny na bázi sádrovce vyplněné jíly. Z připovrchového krasu se vyskytují rozsáhlé deprese vyplněné štěrky a bituminózními jíly (až 130 × 70 m) a kryté mocnými kvartérními pokryvy bez severského materiálu. Deprese jsou proto starší než ester, tedy než střední pleistocén. Krasové deprese vznikaly patrně subrozí.

Jiné krasové jevy ani pseudokrasové jeskyně nejsou z této jednotky popsány.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Hlučínska, s. 368. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.