Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K21102

Sovinecký kras

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí, karsologické jednotky 211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku.

Sovinecký kras je vázán na ostrůvky devonských vápenců sovineckého antiklinoria, které vystupuje z podloží v komplexech andělskohorských vrstev (břidlice, droby, prachovce a slepence spodního karbonu – visé) v Rešovské hornatině Bruntálské vrchoviny Nízkého Jeseníku v širším okolí Sovince.

Pás vápenců, probíhající od Sovince na JZ k obci Paseka, je příčnými zlomy rozdělen na několik menších ker. Šedé, slabě metamorfované vápence obsahují především ve svrchních polohách podstatnou příměs zrn až valounků křemene, takže místy přecházejí do písčitých vápenců. V. Panoš (1960) proto považuje Sovinecký kras za zvláštní typ krasu s kombinací jevů krasových a pseudokrasových. Jako základní podzemní krasový jev zde uvádí rourovité propasťovité jeskyně s nedostatkem horizontálních jeskynních úrovní. Jsou predisponovány tektonicky rozevřenými rozsedlinami, v nichž modelace krasovým procesem je omezena, a to zejména v důsledku rychlého poklesu erozní báze a zahloubením povrchových toků. Proto také předpokládá hloubku zdejších propastí až k hladině údolního toku, tj. 180 m, což by je řadilo k nejhlubším v Českém masivu. Charakteristickým rysem těchto dutin je, že se nikde neotvírají na povrch, ale do nadložních písčitých vápenců přechází v tektonické pukliny, krasověním málo ovlivněné. Vyskytuje se zde také řada kapsovitých prohlubní s kamenitohlinitou výplní, v níž byly nalezeny pleistocenní kosti nosorožce srstnatého (Bos primigenius) a prakoně.

V Sovineckém krasu se v menším rozsahu vyskytují nedokonale vyvinuté obecné škrapy, pozoruhodné jsou však bizarní tvary zvětralých písčitých vápenců. Typický je nedostatek sintrových výplní, jen místy jsou tenké kůry na stěnách dutin, malé hůlkovité stalaktity, brčka a drobné záclonky.

Evidováno je několik jeskyní. Největší jsou Sovinecká a Netopýrka s délkou chodeb do 100 m.


MORÁVEK, R. (2009). Sovinecký kras, s. 358-359. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.