Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 212

Krasová a pseudokrasová území kry Maleníku

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí.

Karsologická jednotka zaujímá jedno z nejmenších, zato z karsologického hlediska jedno z nejvýznamnějších území, ležící v centru severní Moravy, východně od města Hranic. Z Hranického krasu je popsána řada krasových jevů, mezi nimi nejhlubší propast na území České republiky a jedny z nejpozoruhodnějších jeskyní hydrotermálního krasu. Geograficky a geomorfologicky jednotka zahrnuje celý Maleník (479 m n. m.) v Podbeskydské pahorkatině, který výrazně vystupuje na východ nad rovinu Bečevské brány.

Geologicky tvoří jednotku horniny severního bloku moravskoslezského paleozoika, které vystupují z podloží flyšových Karpat. Z flyše spodní křídy až paleogénu podslezské a slezské jednotky vnější skupiny příkrovů Západních Karpat zde vystupují sedimenty devonu a kulmské facie spodního karbonu. Devonské až spodnokarbonské souvrství reprezentují karbonáty rifového vápencového vývoje až vývoje flyšového, komplikovaného posléze šupinovitou tektonickou stavbou v tektonicky nestabilním pásmu hlubinného styku jednotky Českého masivu a Karpat.

Kras v této jednotce vznikl v karbonátech devonu až spodního karbonu, označovaných jako hranický devon, a jeho geneze i výsledný charakter odráží tektonický neklid hluboce dislokovaného pásma styku Českého masivu a Karpat. Hranický kras prošel polyfázovým (opakovaným) paleokrasovým vývojem (devon, křída, miocén, recent). Tento proces se podílel také na vzniku nejhlubší propasti České republiky i na genezi Zbrašovských aragonitových jeskyní, nejvýznamnějších krasových jevů této jednotky.

Pseudokrasové jeskyně nejsou zatím z této jednotky popsány.

Karsologická jednotka krasová a pseudokrasová území kry Maleníku zahrnuje jednu krasovou oblast:
     K212 06 Hranický kras

V jednotce je evidováno více jak 30 krasových jeskyní. Největší jsou veřejnosti zpřístupněné Zbrašovské aragonitové jeskyně s délkou přibližně 1500 m. Nejhlubší je Hranická propast s celkovou hloubkou více jak 450 m.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území kry Maleníku, s. 361. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.