Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K21101

Kras v okolí Vrbna a Zlatých Hor

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí, karsologické jednotky 211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku.

Kras v okolí Vrbna a Zlatých Hor se nachází v Medvědské hornatině Hrubého Jeseníku a v Hynčické a Rejvízské hornatitě Zlatohorské vrchoviny, v okolí Vrbna pod Pradědem, Heřmanovic a Zlatých Hor. Vázán je na ostrůvky vápenců, vystupujících v komplexu vrbenské skupiny devonského stáří na východním okraji silesika moravskoslezské oblasti. Vápence jsou slabě metamorfované, světle šedé, šedomodré až tmavošedé, břidličnaté až masivní. Jejich zkrasovění se na povrchu neprojevuje, krasové jevy byly odkryty pouze při těžbě kamene v dnes již většinou historických lomech. Po terénní revizi krasových lokalit území byly veškeré údaje o jeskyních této oblasti převzaty pouze z literatury, protože v současné době již tyto jeskyně a krasové jevy buď zanikly, nebo nejsou přístupné či idenrifikovatelné. Drobné výskyty vápenců vrbenské skupiny se objevují také ve výběžcích Úsovské vrchoviny do Hornomoravského úvalu, zejména v okolí Troubelic a Nové Hraničné, ty však již náleží do karsologického celku středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí.

Evidováno je několik jeskyní s maximální délkou kolem 30 m.


MORÁVEK, R. (2009). Kras v okolí Vrbna a Zlatých Hor, s. 358. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.