Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologický celek 110

Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území.

Celek krasových a pseudokrasových území západních a středních Čech zaujímá jz. část Českomoravské soustavy zhruba mezi Prahou, Kynšperkem nad Ohří na Z a Nýrskem na J. Krasové jevy jsou zde především v největším českém krasovém území – Českém krasu; pseudokrasové jevy jsou ojediněle roztroušeny.

Geograficky a geomorfologicky tento celek zahrnuje celou Poberounskou soustavu a přilehlou Tepelskou vrchovinu na západě a Podčeskoleskou pahorkatinu na jihozápadě.

Geologicky tento celek budují jednotky jz. části středočeské oblasti: barrandienské proterozoikum s více či méně metamorfovanými sedimenty a vulkanity, nemetamorfované barrandienské spodní paleozoikum s pestrými sériemi sedimentů i vulkanitů, a zejména s mocným komplexem silurských a devonských vápenců, metamorfované horniny tepelského a domažlického krystalinika, masivy hlubinných magmatitů a platformní pokryvy se svrchnopaleozoickými i mladšími pánevními sedimenty.

Kras je v tomto celku vázán zejména na karbonátové horniny barrandienského spodního paleozoika, konkrétně na souvrství silurských, a zejména spodnodevonských vápenců, tvořících jádro pražské pánve – Český kras. V lokálním rozsahu provází také malé výskyty krystalických vápenců v metamorfovaných horninách dyleňského krystalinika v Dyleňském lese; dosud nepotvrzeno je zkrasovění karbonátů v ostatních geologických jednotkách. Výjimečným zjevem jsou hydrotermální dutiny, provázející vřídelní těleso v Karlových Varech.

Pseudokrasové jeskyně jsou v tomto celku ojedinělé. Poznány byly dutiny vytvořené exogenními procesy v prekambrických metamorfitech, pegmatitech a buližnících, ve spodnopaleozoických, svrchnopaleozoických a křídových sedimentech a v terciérních neovulkanitech.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území středních a západních Čech (110) je dále členěn na jednotky:
     111 Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky s krasovými oblastmi:
          K111 85 Kras Dyleňské hornatiny
          K111 86 Hydrotermální kras Karlových Varů
     112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky s krasovou oblastí:
          K112 87 Český kras

V karsologickém celku je evidováno přibližně 700 krasových a 50 pseudokrasových jeskyní. Nejdelší krasové jeskyně se nachází v Českém krasu s délkou kolem 2 km (např. Koněpruské, Na Javorce a Jezerní Ementál). Nejhlubší propasťovité jeskyně se opět vyskytují v Českém krasu a jejich hloubka se pohybuje kolem 100 m (např. Na Javorce, Arnoldka a Čeřinka). V celku se vyskytuje drobný, ale unikátní hydrotermální kras Karlových Varů.

Nejvíce pseudokrasových dutin se bachází v Kladenské tabuli.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasové území středních a západních Čech, s. 150-151. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.