Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 112

Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech.

Barrandienská jednotka zaujímá největší část karsologického celku středních a západních Čech, a to území zhruba mezi Prahou, Domažlicemi, Tachovem a Žatcem.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje celou Poberounskou soustavu.

Geologicky jednotku budují horniny středočeské oblasti, a to z větší části barrandienské proterozoikum s více či méně metamorfovanými sedimenty i vulkanity a nemetamorfované barrandienské spodní paleozoikum s pestrými sériemi sedimentů i vulkanitů a zejména s mocným komplexem silurských a devonských vápenců. Jihozápadní část jednotky tvoří metamorfované horniny domažlického krystalinika s fylity, svory až pararulami, zelenými břidlicemi a amfibolity a několik magmatických masivů tvoří granitoidní horniny. Nezanedbatelnou rozlohu pokrývají platformní sedimenty svrchnopaleozoických pánví (kladensko-rakovnická, plzeňská, manětínská, radnická a žihelská) a denudační zbytky platformních křídových sedimentů.

Karsologická jednotka krasových a pseudokrasových území barrandienské jednotky obsahuje jednu krasovou oblast:
     K112 87 Český kras
a pseudokrasové oblasti (geomorfologické celky):
     P112 56 Džbán
     P112 57 Pražská plošina
     P112 58 Křivoklátská vrchovina
     P112 59 Hořovická pahorkatina
     P112 60 Brdská vrchovina (část)
     P112 61 Rakovnická pahorkatina
     P112 62 Plaská pahorkatina

Kras je v této jednotce vázán zejména na nemetamorfované karbonátové horniny barrandienského spodního paleozoika, konkrétně na souvrství silurských a zejména devonských vápenců, tvořících jádro pražské pánve, Český kras.

Pseudokrasové jevy se vyskytují ojediněle v různých geologických formacích. Jeskyně jsou popsány z proterozoických drob, břidlic a buližníků, z pískovců české křídové pánve a z terciérních neovulkanitů v Pražské plošině, z proterozoických buližníků v Křivoklátské vrchovině, z barrandienských paleozoických břidlic jineckého kambria a z křemenců a flyšoidních sedimentů ordoviku v Brdské vrchovině, ze sedimentů permokarbonských pánví v Rakovnické pahorkatině a ze svrchnopaleozoických sedimentů v Plaské pahorkatině. Sufózní jevy jsou popsány z pleistocenních spraší v Pražské plošině.

Ojedinělý jev představují hydrotermální dutiny na rudních žilách, známé z příbramského ložiska uranových rud a z ložiska Stříbro.

V karsologické jednotce je evidováno přibližně 700 krasových a 50 pseudokrasových jeskyní. Nejdelší krasové jeskyně se nachází v Českém krasu s délkou kolem 2 km (např. Koněpruské, Na Javorce a Jezerní Ementál). Nejhlubší propasťovité jeskyně se opět vyskytují v Českém krasu a jejich hloubka se pohybuje kolem 100 m (např. Na Javorce, Arnoldka a Čeřinka).

Nejvíce pseudokrasových dutin se nachází v Kladenské tabuli.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, s. 154. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.