Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 111

Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech.

Karsologická jednotka tepelské oblasti zaujímá nejzápadnější část karsologického celku středních a západních Čech, území mezi Karlovými Vary, Žluticemi, Tachovem a Kynšperkem nad Ohří.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje Slavkovský les, Tepelskou vrchovinu, severní část Podčeskoleské pahorkatiny a Českého lesa (Dyleňský les).

Geologicky jednotku budují zejména horniny tepelského, dyleňského a slavkovského krystalinika, převážně metamorfity. Rozsáhlá jsou tělesa granitů a amfibolitů, z nichž nejvýznamnější představují karlovarský žulový pluton a mariánskolázeňský amfibolitový komplex. Dyleňské krystalinikum prostupují také polohy krystalických vápenců; erlánů a kvarcitů.

Karsologická jednotka krasových a pseudokrasových území tepelské jednotky je členěna na krasové oblasti:
     K111 85 Kras Dyleňské hornatiny
     K111 86 Hydrotermální kras Karlových Varů
a pseudokrasové oblasti (geomorfologické celky):
     P111 02 Podčeskoleská pahorkatina
     P111 32 Slavkovský les
     P111 33 Tepelská vrchovina

Krasové jevy jsou v této jednotce popsány z pruhů krystalických vápenců dyleňského krystalinika v Dyleňské hornatině a z vřídlovce vřídelního tělesa v Karlových Varech, kde mají hydrotermální charakter.

Pseudokrasové jevy (jeskyně a pseudoškrapy) byly z tohoto území popsány z mariánskolázeňského amfibolitového komplexu a granitů ve Slavkovském lese a Tepelské vrchovině.

Pseudokrasové jevy v této jednotce jsou registrovány pouze v metamorfovaných horninách a magmatitech Podčeskoleské pahorkatiny, Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny. Patří k nim puklinové a blokové jeskyně, převisy a pseudoškrapy.

Pseudokrasové a mikrokrasové útvary se vyskytují v horninách mariánskolázeňského metabazitového komplexu, tělesa mezi Mariánskými Lázněmi a Bečovem nad Teplou, tvořeného metamorfovanými produkty svrchně proterozoického basického submarinního vulkanismu (riftového charakteru), vystupujícího podél linie hlubinného zlomu mariánskolázeňského.

V karsologické jednotce je evidováno pouze několik krasových a pseudokrasových jeskyní.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky, s. 151. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.