Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12356

Kras Nedvědické vrchoviny

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky.

Kras Nedvědické vrchoviny je vázán na polohy a čočky krystalických vápenců (mramorů) v krystaliniku sv. okraje Českomoravské vrchoviny. V krystalických horninách svratecké klenby moravika (proterozoického stáří) zaujímá největší plochu bítešská rula. Výrazný karbonátový horizont se nachází na styku bítešské ruly a skupiny Bílého potoka moravika, polohy krystalických vápenců jsou i v nadloží bítešské ruly v olešnické skupině moravika (pararuly, fylity a svory). V krystalických horninách poličského a svrateckého krystalinika, v severní a severozápadní části vrchoviny, představují základní horninový typ šedavé, drobnozrnné až jemnozrnné pararuly také s čočkami krystalických vápenců, v okolí Bystrého jsou polohy flogopitických mramorů. Krystalické vápence se ojediněle objevují i ve svorových polohách svrateckého krystalinika. Ale pouze u Nedvědic mají polohy vápenců větší mocnost (tzv. nedvědické mramory). Vložky krystalických vápenců se také objevují v letovickém krystaliniku. Krasové jevy na holorovině Nedvědické vrchoviny jsou fosilními tvary, zčásti i předkřídového stáří. Vápence zde plní drenážní funkci pro relativně méně propustné okolní krystalické horniny.

Krasová oblast Nedvědické vrchoviny se dále člení na krasové skupiny:
     K1235610 Kras u Lysic
     K1235611 Kras mezi Kunštátem a Olešnicí
     K1235612 Kras v údolí říčky Křetínky
     K1235613 Kras u Bystrého


DEMEK, J.; HROMAS, J. (2009). Kras Nedvědické vrchoviny, s. 256. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové oblasti Kras Nedvědické vrchoviny.pdf Stáhnout
Mapa krasové oblasti Kras Nedvědické vrchoviny_geologie.pdf Stáhnout