Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1235611

Kras mezi Kunštátem a Olešnicí

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky, krasové oblasti K123 56 Kras Nedvědické vrchoviny.

V krystalických vápencích moravika a svrateckého krystalinika na holorovině Nedvědické vrchoviny popsal J. Pelíšek vertikální korodované pukliny, fosilní škrapy a další malé krasové dutiny vyplněné limonitickými a hematitickými železnými rudami, oxidy a hydroxidy manganu a pokrytými červenými jílovitými půdami a kaolinitickými jíly. Krasové dutiny se nacházejí v lomu nad vesnicí u Petrova. Zvětraliny jsou předcenomanského stáří. Jedná se zřejmě o fosilní kras na exhumovaném před křídovém zarovnaném povrchu.


DEMEK, J.; HROMAS, J. (2009). Kras Nedvědické vrchoviny, s. 256. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové skupiny Kras mezi Kunštátem a Olešnicí.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras mezi Kunštátem a Olešnicí_geologie.pdf Stáhnout