Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K3212612

Kras na Obecní skále

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní, karsologického celku 320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat, karsologické jednotky 321 Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, krasové oblasti K321 26 Štramberský kras.

Obecní skála čili Skalka se zvedá na vvýchodním okraji Štramberka do jižních svahů Bílé hory (557 m n. m.). Masivní nažloutle bílé celistvé vápence a bělošedé organodetritické vápence, ve výchondí části s barevnými brekciemi, zde byly dobývány obecním lomem v letech 1825–1885. Přitom byla odkryta a následně odlámána nebo zasypána řada jeskyní. V 90. letech 20. století byla z lomu odstraněna skládka průmyslového odpadu a v asanovaném areálu budována botanická zahrada a arboretum. Přitom jeskyňáři v počvě lomu znovu objevili ústí jedné ze zasypaných a v historickým dokumentech zmiňovaných jeskyní. Vrtem je ověřena mocnost vápenců až 86 m a téměř v této hloubce se nad nepropustnými podložím předpokládají rozsáhlejší krasové dutiny.

Evidována je pouze Pouťová jeskyně s délkou a hloubkou kolem 50 m.


ŠUTTA, V.; BAROŇ, I. (2009). Štramberský kras, s. 532-535. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.