Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 321

Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní, karsologického celku 320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat.

Karsologická jednotka zaujímá celou hornatinu od moravských úvalů na východě podél hranice se Slovenskem, od jižní hranice republiky až po severní.

Geograficky a geomorfologicky zahrnuje celé Vnější Západní Karpaty zasahující na naše území, s výjimkou Mikulovské vrchoviny, tj. Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-vsetínskou hornatinu, Vizovickou vrchovinu, Chřiby a Ždánický les.

Geologicky jednotku tvoří příkrovy psefitických a psamitických hornin flyšových sedimentárních komplexů křídy až starších třetihor (paleogénu), patřící flyšovému pásmu příkrovových jednotek ve Vnějších Západních Karpatech, tj. příkrovy ždánické, podslezské a slezské jednotky a magurské skupiny. V příkrovech slezské jednotky vystupují izolované tektonické útržky jurských a spodnokřídových karbonátů.

Krasové jevy jsou vázány na izolovaná bradla ve Štramberské vrchovině, kde jsou lokálně omezené projevy krasové hydrografie – vyskytují se zde drobné povrchové krasové jevy a izolované jeskyně.

Pseudokrasové jevy a jeskyně se v této jednotce vyskytují relativně často, a to ve flyšových sedimentech s pískovci a jílovci svrchní křídy až oligocénu, budujícími skupiny magurských a vnějších příkrovů Západních Karpat na Moravě a ve Slezsku.

Převážně na tektonických poruchách, jílovcových polohách a dalších inhomogenitách hornin v exponovaných horských polohách docházelo a většinou ještě dochází ke gravitačním pohybům a vzniku deformací (otevírání poruch, rozestupování skalních masivů, jejich gravitační sjíždění a rozpad). Podzemní pseudokrasové tvary jsou zastoupeny dutinami různých rozměrů a tvarů, sítí křížících se puklinových chodeb a svislých komínů – rozsedlinovými jeskyněmi a propastmi. Menší část jeskyní se nachází mezi volně nakupenými skalními bloky, většinou však bývají nehluboké a nachází se těsně pod úrovní terénu v podobě jeskyní blokových. Časté jsou také jeskyně výklenkové a jim podobné tvary výraznějších voštin až převisů.

Jeskyně provází skalní výchozy, exponované horské svahy a sesuvná území zejména ve Chřibech, Vizovické vrchovině, Pulčínské hornatině, Hostýnských a Vsetínských vrších, Radhošťské a Lysohorské hornatině, Slezských Beskydech a Jablůnkovském Mezihoří.

Karsologická jednotka krasových a pseudokrasových území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat se člení na krasové oblasti:
     K321 08 Kras Palkovických hůrek
     K321 26 Štramberský kras
     a na pseudokrasové oblasti (geomorfologické celky):
     P321 79 Ždánický les
     P321 81 Chřiby
     P321 83 Vizovická vrchovina
     P321 85 Javorníky
     P321 86 Podbeskydská pahorkatina
     P321 87 Hostýnsko-vsetínská hornatina
     P321 90 Moravskoslezské Beskydy
     P321 91 Slezské Beskydy
     P321 92 Jablunkovské mezihoří

Evidováno je asi 15 krasových a 120 pseudokrasových jeskyní. K  významným krasovým dutinám náleží např. jeskyně Šipka a Slámova sluj ve Štramberském krasu. Z pseudokrasových dutin je nejdelší Cyrilka s více jak 500 m, Kněhyňská téměř 300 m a Velká Ondrášova s více jak 200 m. Jednou z nejhlubších pseudokrasových propastí v ČR je Kněhyňská hluboká téměř 60 m.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, s. 531. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.