Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K23013

Kras v jurských vápencích u Brna

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí.

Při východním okraji brněnské aglomerace leží ostrůvky druhohorních jurských vápenců – Hády, Bílá hora, Stránská skála a Švédské valy. Jsou denudačními relikty o mocnosti max. 130 m (vrt u Slatiny). Na Hádech a Švédských valech spočívají na svrchnodevonských až spodnokarbonských vápencích, které nenesou stopy předjurského zkrasovění. Na Bílé hoře a Stránské skále není podloží známo.

Stratigrafický rozsah druhohorních vápenců je od nejvyšší střední jury (dogger – kelloway) po střední svrchní juru (malm – kimeridž). Vrstevní sled začíná bioklastickými vápenci (Hády) a litickými pískovci (Slatina) malých mocností. Vlastní karbonátový paket tvoří především vrstevnaté bioklastické vápence, místy s oolity, korály, houbovými kupami a stromatolity. Výrazná je dolomitizace a silicifikace (rohovce). Zřetelná je poloha až masivních krinoidových vápenců mezi prokřemeněnými částmi (Stránská skála, Slatina). Výskyty na Hádech, Bílé hoře a Stránské skále jsou subhorizontální až velmi slabě ukloněné, vápence na Švédských valech jsou výrazně ukloněné.

Morfologicky nejvýraznější je Stránská skála (310 m n. m.), která jako jediná podlehla zkrasovění.

Krasová oblast jurských vápenců u brna se člení na krasové skupiny:
     K2301310 Stránská skála
     K2301311 Švédské valy

Evidováno je přibližně 10 jeskyní, z nichž největší jsou Jezerní a Medvědí s délkami několik desítek metrů.


BALÁK, I. (2009). Kras v jurských vápencích u Brna, s. 511-513. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.