Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301311

Švédské valy

Krasová skupina náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 13 Kras v jurských vápencích u Brna.

Morfologicky výrazný vápencový pahorek leží v jihovýchodní části Brna, na území městské části Slatina. Geograficky je součástí Dyjsko-Svrateckého úvalu, geologicky a karsologicky je řazen k Českému masivu. Švédské valy jsou tvořeny jurskými vápenci podobně jako blízká Stránská skála a Bílá hora. Na jejich úpatí bylo odkryto sídliště laténské kultury. Ze starších paleontologických sběrů odtud pochází nález zubu neptačího teropodního dinosaura, který je uložen ve sbírkách Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Staré lomy na Švédských valech byly v průběhu 20. století zcela zavezeny odpadními slévárenskými písky a dalšími materiály, takže původní skalní charakter lokality je v současné době zcela pozměněn.

Krasové jevy odsud nejsou známy. Je však možné, že se, podobně jako na blízké Stránské skále, vyskytují pod novodobými navážkami.


HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové skupiny Švédské valy.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Švédské valy_geologie.pdf Stáhnout