Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K22007

Kras Hornomoravského úvalu

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí.

Kras je v Hornomoravském úvalu vázán na nevelké ostrovy devonských vápenců, vystupující spolu se sedimenty kulmské facie spodního karbonu a hlubinnými intruzemi žulového typu (žuly, granodiority a diority) z platformních neogenních a kvartérních sedimentů tektonického pásma Hané. Vápence náleží prahové facii mělkého moře, odpovídající svým vývojem facii Moravského krasu. Nejvýznamnější jsou jejich výchozy u Grygova, Hněvotína a Čelechovic. V terénu tvoří nepříliš nápadné elevace bez výraznějších projevů povrchových krasových jevů. Všechny však byly v minulosti předmětem intenzivní těžby vápence, což vedlo k poznání poměrně skromných projevů jejich podzemního z krasovění. Většina odkrytých jeskyní však byla v minulosti těžbou zničena nebo zasypána při rekultivaci lomů. Díky obsahu fosilií, vázaných zejména na tzv. „červené korálové vrstvy“, vyskytující se především v čelechovickém, méně v grygovském devonu, mají vápence hornomoravského úvalu mimořádný význam i pro poznání geologického vývoje této části Moravy.

Krasová oblast Hornomoravského úvale je členěna na krasové skupiny:
     K2200710 Kras u Grygova
     K2200711 Kras u Hněvotína
     K2200712 Kras u Čelechovic na Hané

Evidováno je kolem 25 jeskyní s maximální délkou do 100 m.


MORÁVEK, R. (2009). Kras Hornomoravského úvalu, s. 371-372. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.