Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2200710

Kras u Grygova

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí, krasové oblasti K220 07 Kras Hornomoravského úvalu.

Jihovýchodně od Grygova v návrší Horka vystupují z pleistocenních teras a spraší ostrůvky svrchnodevonských a spodnokarbonských sedimentů. Devonské vápence zde náleží lažáneckým a vilémovickým vrstvám macošského souvrství a hněvotínským a hádsko-říčským vápencům (místy dolomitickým) souvrství líšeňského. Krasové jevy se na povrchu neprojevují, byly odkrývány pouze ve Strejčkově lomu, jednom ze tří dnes již opuštěných kamenolomů. V ostatních částech vápencového tělesa, odkrytých lomem Horka na jižním okraji obce a lomy vvýchodně od obce, žádné krasové jevy zjištěny nebyly.

Strejčkův lom leží 2 km jv. od nádraží v Grygově s výskytem krasu v okolí Grygova je nejvýznamější lokalitou. V průběhu těžby lom odkryl a také bohužel zničil, řadu drobných krasových jevů a jeskyní. Stěny lomu byly prostoupeny četnými krasovými kanály kruhového a elipsovitého tvaru. Výplň těchto kanálů a jeskyní tvořily naplavené hlíny s ojedinělými úlomky vápence.

Evidováno je přibližně 5 drobných jeskyní.


MORÁVEK, R. (2009). Kras Hornomoravského úvalu, s. 371-372. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.