Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1633216

Kras u Horní Lipové

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet, krasové oblasti K163 32 Kras pásma Branné.

V Hornolipovské hornatině, v širším okolí Horní Lipové, v levém svahu údolí Ramzovského potoka a v masivu mezi údolími Ramzovského potoka, Vápenného a Staříče s Vápenným kopcem (717 m n. m.) a Mramorovým vrchem (587 m n. m.) vystupuje řada pruhů a těles krystalických vápenců skupiny Branné. V údolí potoků Jesenného a Staříče se nacházejí ponory, na severním konci vápencového pruhu dvě vyvěračky. Z řady opuštěných lomů jsou uváděny jeskyně a embryonální krasové dutiny a kanálky o průměru 10–50 cm. Průzkum a mapování zde poprvé provedl V. Král.

Je odtud známo jen několik malých jeskyní.


MORÁVEK, R. (2009). Kras pásma Branné, s. 331-338. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.