Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1633213

Kras mezi Rudou nad Moravou a Bohdíkovem

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet, krasové oblasti K163 32 Kras pásma Branné.

V jižní části Branenské vrchoviny mezi Olšany a Bohdíkovem sledují údolí řeky Moravy úzké pruhy krystalických vápenců, vycházející převážně v západním (pravém) svahu údolí, kde jsou odkryty starými opuštěnými lomy.

V bývalém lomu u Dolního Bohdíkova, který se nachází v patě východního svahu údolí Moravy jsou zbytky krápníkových jeskyní.

V západním svahu údolí Moravy mezi obcemi Bohdíkov, Komňátka a Raškov vystupuje vápencové těleso s krasovou hydrografií, kterou u Raškova dokládá vyvěračka u domu č. 12 (poměrně vydatná, s vysokým obsahem karbonátů, který ji řadí na druhé místo v ČR), ponory a další vyvěračka jsou v lomu asi 0,2 km jz. od obce. Zbytky jeskyní jsou v bývalém Rychtářově lomu (dnes využívaném stavební společností), asi 0,5 km sv. od obce Komňátka.

V blízkosti provozní budovy lomu je ponor bezejmenného potoka, přitékajícího od kóty 563,3 m n. m. V Rychtářově lomu a dalších dnes již opuštěných vápencových lomech tohoto okrsku jsou četné drobné embryonální krasové jevy – korozí rozšířené pukliny, kanálky a malé dutiny.

Ve skupině je evidováno přibližně 30 jeskyní. Největší jeskyně Špajska má asi 150 m chodeb.


MORÁVEK, R. (2009). Kras pásma Branné, s. 331-338. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.