Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1633212

Kras u Vápenné-Lesní čtvrtě

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet, krasové oblasti K163 32 Kras pásma Branné.

Kras v Petříkovské hornatině v okolí místní části zvané Lesní čtvrť, vzdálené asi 2,5 km jižně od kostela ve Vápenné, v údolí Suchého potoka, levobřežního přítoku Vidnávky, je vytvořen v pruhu svrchních, velmi slabě přeměněných, jemnozrnných vápenců skupiny Branné. Má aktivní krasovou hydrografii, především ponory a vyvěračky, i menší vývěrové jeskyně. Řečiště na středním a dolním toku Suchého potoka je po většinu roku suché, voda zde protéká pouze při tání a vytrvalých deštích. V té době jsou v řečišti zřetelné aktivní ponory a v nivě potoka i v patě svahu několik stálých i periodických vyvěraček Největší z nich je při ústí Suchého potoka do říčky Vidnávky.

Evidováno je přibližně 5 jeskyní. Největší je Za Hájovnou s délkou kolem 50 m a hloubkou -20 m.


MORÁVEK, R. (2009). Kras pásma Branné, s. 331-338. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.