Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1633110

Kras Travenské hornatiny u Javorníku

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet, krasové oblasti K163 31 Kras Travenské hornatiny u Javorníku.

Kras Travenské hornatiny je nevýrazně vyvinutý kras, vázaný na malé čočky krystalických vápenců a krystalických dolomitů v Hřibovské hornatině, východní části Rychlebských hor, sz. a zjz. od Javorníku. Karbonátové horniny jsou zde součástí stroňské série východního pásma orlicko-sněžnického krystalinika, pravděpodobně proterozoického stáří.

Evidováno je cca 5 jeskyní, z nichž nejdelší je U Zálesí 1 s délkou více jak 50 m.

Korozně-erozní rourovité jeskyně se nachází 5 km zjz. od Javorníku, v údolí na východním okraji osady Zálesí u staré vápenky v opuštěných, značně zasutých a zarostlých vápencových lomech. Další jeskyně se nachází v bývalém dolomitovém lomu na hranici s Polskem.

Někde v prostoru mezi Zálesím a Javorníkem, na pravém břehu potoka popsal V. Panoš v roce 1955 největší jeskyni této oblasti. Má být v opuštěném lomu ve svahu vrchu Scheffelbergu (676 m n. m.). Vstupní chodba má po 70 m ústit v hloubce 40 m do menší síně, vyzdobené krápníkovými útvary. Jeskyni se v současnosti nepodařilo ověřit a její lokalizace zůstává záhadou.


MORÁVEK, R. (2009). Kras Travenské hornatiny u Javorníku, s. 330. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.