Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K16331

Kras Travenské hornatiny u Javorníku

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet.

Kras Travenské hornatiny je nevýrazně vyvinutý kras, vázaný na malé čočky krystalických vápenců a krystalických dolomitů v Hřibovské hornatině, výchondí části Rychlebských hor, sz. a zjz. od Javorníku. Karbonátové horniny jsou zde součástí stroňské série výchondího pásma orlicko-sněžnického krystalinika, pravděpodobně proterozoického stáří.

Evidováno je cca 5 jeskyní, z nichž nejdelší je U Zálesí 1 s délkou více jak 50 m.


MORÁVEK, R. (2009). Kras Travenské hornatiny u Javorníku, s. 330. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.