Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K16329

Kras Supíkovické a Žulovské pahorkatiny

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 160 Krasová a pseudokrasové území Sudet, karsologické jednotky 163 Krasová a pseudokrasová území Východních Sudet.

Krasové jevy Žulovské pahorkatiny, Rychlebských hor a sousední Supíkovické pahorkatiny Zlatohorské vrchoviny jsou vázány na malé ostrůvky kontaktně metamorfovaných vápenců, které jsou reliktem pláště žulovského plutonu, a na tělesa krystalických vápenců v komplexech metamorfovaných hornin. Jedná se o paleozoické vápence vrbenské skupiny silezika moravskoslezské oblasti, součást tektonického bloku, ležícího sv. od okrajového zlomu lugika, který prochází od jihovýchodu k severozápadu kotlinou Jeseníku. Vápence vystupují zejména v okolí Žulové, České Vsi a Supíkovic.

Krasová oblast Supíkovické a Žulovské pahorkatiny se člení na krasové skupiny:
     K1632910 Kras u Supíkovic
     K1632911 Kras u Žulové

Evidováno je cca 5 jeskyní, znichž největší je veřejnosti zpřístupněná Na Špičáku o délce více jak 400 m chodeb.


MORÁVEK, R. (2009). Kras Supíkovické a Žulovské pahorkatiny, s. 326-328. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.