Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1516610

Kras u Kutné Hory

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 150 Krasová a pseudokrasové území české křídy, karsologické jednotky 151 Krasová a pseudokrasová území české křídové pánve, krasové oblasti K151 66 Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny.

V okolí Kutné Hory je kras vázán na ostrov křídových (cenoman – turon) vápenců a písčitých vápenců zejména v okolí Miskovic, Mezholes a Bylan, 1–4 km západně od Kutné Hory. Křídové sedimenty zde nasedají na svorové ruly kutnohorského krystalinika a kryty jsou místy sprašemi a sprašovými hlínami. Ve vápencích zde vznikl aktivní krasový systém s ponory v miskovických závrtech a s vývěrem v prameni sv. Vojtěcha u Bylan, vzdáleném 2 km. Toto spojení bylo prokázáno barvícím pokusem. Lomy na vápenec v okolí Miskovic odkryly jeskyně i ústí krasových depresí zaplněných svahovinami a sprašemi. Na vývěru v Bylanech se vytvořilo nevelké těleso pěnovce.

Evidováno je přibližně 10 jeskyní.


HROMAS, J.; CÍLEK, V. (2009). Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny, s. 282. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.