Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K15166

Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 150 Krasová a pseudokrasové území české křídy, karsologické jednotky 151 Krasová a pseudokrasová území české křídové pánve.

Do Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny, v širším okolí Čáslavi a Kutné Hory, zasahují od severu nepravidelné okraje české křídové pánve. Na hluboce zvrásněné a metamorfované horniny kutnohorského krystalinika zde nasedají bloky denudačních zbytků platformních sedimentů cenomanu a turonu, zastoupené zde převážně slínovcovým a pískovcovo-slínovcovým vývojem. Velké plochy obou geologických jednotek pak ještě pokrývají místy poměrně mocné kvartérní usazeniny spraší a sprašových hlín.

V cenomansko-turonských souvrstvích se vyskytují regionálně omezené polohy vápenců a písčitých vápenců, které v hydrologicky a geomorfologicky příznivých pozicích podlehly zkrasovění. Nejvýrazněji je kras vyvinut mezi Miskovicemi, Mezholesy a Bylany západně od Kutné Hory. V Bylanech je také drobné těleso pěnovce. Jihozápadně od Kutné Hory jsou v okolí Malešova rozsáhlé ploché závrty či pseudozávrty v souvrství spraší.

Evidováno je přibližně 10 jeskyní.


HROMAS, J.; CÍLEK, V. (2009). Kras Čáslavské kotliny a Kutnohorské plošiny, s. 282. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.