Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12355

Kras povodí horní a střední Sázavy

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky.

Na území Mladovožické pahorkatiny (Středočeská pahorkatina), Světelské a Želivské pahorkatiny (Českomoravské vrchovina), zhruba mezi městem Sázavou na SZ, vrchem Blaníkem (639 m n. m.) na jihu a Ledčí nad Sázavou na východě, v povodí Sázavy a Želivky, vystupují z nekrasových hornin moldanubika četná tělesa krystalických a dolomitických vápenců, nositelů krasových jevů.

Vápence náleží k silně metamorfovaným horninám pestré skupiny šumavského a středočeského moldanubika. Převážně pararuly jsou „zpestřeny“ vložkami kvarcitů, metamorfovaných slepenců a amfibolitů, vyskytují se i skarny. Krystalické vápence často přecházejí do dolomitických vápenců až dolomitů a erlanů. Stáří hornin je považováno za proterozoické, některými aurory za staropaleozoické. Vápence u Vlašimi a dolní Sázavy jsou součástí sušicko-votického pruhu pestré skupiny moldanubika, lemující východní okraje středočeského plutonu. Vápence na horní Sázavě, v okolí Ledče nad Sázavou a Kožlí patří k chýnovsko-ledečskému pruhu, který lemuje sz. okraj centrálního moldanubického (magmatického) masivu.

Z hlediska karsologického nebyly dosud všechny výchozy vápenců prozkoumány, krasové jevy byly popsány a evidovány v okolí Ledče nad Sázavou a Kožlí, u Rataj a Vlašimi.

Krasová oblast povodí horní a střední Sázavy se člení na krasové skupiny:
     K1235510 Kras u Ledče nad Sázavou
     K1235511 Kras u Vlašimi

K největším jeskyním této oblasti se řadí Na Hůrce, Čertovy díry a Pod Šeptouchem. Evidováno je zde přibližně 10 jeskyní s maximální délkou do cca 170 m a hloubkou do cca 20 m.


OUHRABKA, V.; MLEJNEK, R.; KREJČA, F. (2009). Kras povodí horní a střední Sázavy, s. 254-255. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.