Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1235511

Kras u Vlašimi

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky, krasové oblasti K123 55 Kras povodí horní a střední Sázavy.

V Kácovské pahotkatině (Mladovožická pahorkatina) vystupuje ze souvrství pararul s vložkami kvarcitů, metakonglomerátů, erlanů a tělesy amfibolitů sušicko-votického pruhu pestré skupiny moldanubika také několik izolovaných těles krystalických vápenců.

Asi 2 km jižně od Vlašimi, nad údolím potoka Orliny, prostupují severní svah vrchu Jinošova (502 m n. m.) dva mocnější pruhy krystalických vápenců. Ve směru SZ–JV a délce téměř 1 km vychází na povrch ze souvrství dvojslídných pararul, provázených polohami erlanů a ložní žílou aplitu. V sv. svahu vrchu jsou vápence odkryty třemi opuštěnými lomy, v jejichž stěnách se nalézají i krasové jevy. V prvním z nich, ležícím asi 200 m jv. od Vápenského rybníka (v lomu je nyní vodárna), je v jeho sv. části, v horní třetině asi 7 m vysoké lomové stěny, obnažena 0,6 m dlouhá dutina se sintrovým povlakem a žílou kalcitu o mocnosti 0,4 m. V druhém lomu, vzdáleném od prvního asi 150 m k jihu a výše ve svahu leží jeskyně.

Jižně od obce Kondrac, v jižním svahu Krasovické hůry (487 m n. m.) v údolí potoka Brodec vystupuje ze souvrství ortorul čočka vápenato-silikátových hornin, v nichž byla průzkumnými pracemi v roce 1999 odkryta krasová jeskyně.


OUHRABKA, V.; MLEJNEK, R.; KREJČA, F. (2009). Kras povodí horní a střední Sázavy, s. 254-255. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.