Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1226310

Kras u Cudrovic

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví, krasové oblasti K122 63 Kras povodí Blanice.

Nad levobřežním srázem údolí říčky Blanice, cca 0,5 km severně od samoty Cudrovice, lemuje lesní cestu z Cudrovic do údolí říčky a ke zřícenině hradu Hus v délce cca 100 m několik metrů vysoký pás vápencových skalek. Jsou zbytkem skalního defilé údolního svahu, narušeného historickou těžbou krystalických vápenců, vystupujících v podobě několik metrů mocné lavice ze souvrství pararul a migmatitů šumavského moldanubika. Na křížení vrstevních spár s výraznými příčnými poruchami je v nich vyvinut horizont převisů, přecházejících do menších slují, zčásti rozšířených lámáním vápenců. Zachovaly se korodované oblé stropy a stěny dutin, z nichž vybíhají do masivu rozšířené zkrasovělé pukliny a krátké kanály, vesměs zaplněné sypkými reziduálními sedimenty. Počva a paty stěn jsou většinou rozšířeny lámáním kamene, v portálech jsou nakupeny patrně vylámané balvany a kameny. Na skalní počvě jsou místy zachovány slabé polohy písčito-jílovitých a štěrkovitých jeskynních hlín.

Evidováno je přibližně 5 drobných jeskyní.


HROMAS, J. (2009). Kras povodí Blanice, s. 248. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.