Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12263

Kras povodí Blanice

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví.

Kras povodí Blanice se vyskytuje v Prachatické hornatině a Bavorovské vrchovině Šumavské hornatiny, zhruba mezi Prachaticemi a Volary. Geologicky náleží moldanubiku jižních Čech a Šumavy. Ze souvrství pararul, migmatitů a amfibolitů místy vystupují lavice a malé čočky krystalických vápenců. Většinou se morfologicky neuplatňují, pokud nejsou jejich výchozy obnaženy v údolních svazích nebo odkryty starými selskými lůmky. Jeskyně a s nimi spojené drobné krasové jevy jsou popsány zatím pouze z údolí Blanice u Cudrovic.

Evidováno je přibližně 5 drobných jeskyní.


HROMAS, J. (2009). Kras povodí Blanice, s. 248. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.