Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12261

Kras povodí horní Vltavy

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví.

Kras povodí horní Vltavy zaujímá části Prachatické hornatiny a Českokrumlovské vrchoviny v Šumavském podhůří a Vltavické brázdy a Trojmezenské hornatiny na Šumavě, v prostoru mezi státní hranicí s Německem při pravém břehu Lipenské přehradní nádrže a Českým Krumlovem.

Geologicky kras náleží českokrumlovskému pruhu pestré skupiny moldanubika jižních Čech a Šumavy. V oblasti vystupují četná, místy zkrasovělá tělesa krystalických vápenců větších mocností, která jsou úzce spjata s grafitickými horninami. Některé jeskyně jsou hydrograficky aktivní a protékané stálými nebo občasnými podzemními roky. Část krasových jevů byla odkryta při podpovrchové těžbě grafitu, v dole Český Krumlov byly těžbou zastiženy nedokumentované a neevidované krasové dutiny, někdy zajímavé svými minerálními výplněmi (evansit, todorokit).

Krasové dutiny v okolí Dobrkovic u Českého Krumlova představuje významné lokality paleontologické, s nálezy černých zbytků kvartérní fauny, a archeologické, s nálezy paleolitického osídlení.

Krasová oblast povodí horní Vltavy se dále člení na krasové skupiny:
     K1226110 Kras Chvalšinské kotliny
     K1226111 Kras okolí Lipenské přehrady

Evidováno je přibližně 15 jeskyní. K nejdelším jeskyním patří Na Vápenném vrchu II, Na Vápenném vrchu I a Bližná 1 s délkou chodeb od cca 150 do 80 m a hloubkou do cca 30 m.


CÍCHA, J. (2009). Kras povodí horní Vltavy, s. 245-247. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.