Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128731

Pravý břeh Vltavy v Praze

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

V Braníku a v Podolí, tj. ve skalních srázech pravého břehu Vltavy, dosahují vápence Českého krasu svého nejvýchodnějšího kraje. Krasové jevy a jeskyně jsou zde také známy pouze z kamenolomů. Odkryty jsou ve Dvoreckém lomu v Praze-Podolí (dnes areál plaveckého stadionu) a v lomu v Praze-Braníku (dnes PP Branické skály). V obou má dobývání vápenců mimořádně dlouhou historii. V literatuře je doložené od roku 1770, ale začalo nepochybně již dříve (uvádí se již od 14. století). Během těžby bylo postupně odlámáno také několik jeskyní, z nichž dnes v lomech zbývá jen několik bezvýznamných torz. V literatuře jsou názvy Podolská, Dvorecká a Branická jeskyně užívány nejednotně a dochází k částečným záměnám. Nejrozsáhlejší jeskyní byla pravděpodobně jeskyně Dvorecká.

Jeskyně se nachází ve zvláště chráněných územích PP Branické skály, PP Podolský profil.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.