Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128730

Prokopské a Dalejské údolí

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Na území Prahy se kromě údolí Radotínského potoka vyskytují krasové jeskyně v úbočích údolí, zaříznutých do výchédního výběžku silurské a devonské výplně pražské pánve. Také zde byla řada jeskyní objevena v lomech a nejvýznamnější jeskyně byla odlámána. Zdejší lomy mají často mimořádně dlouhou a spletitou historii. Oblast leží mimo CHKO Český kras, většina jeskyní je však koncentrována v několika skupinách v maloplošných chráněných územích, zejména v PR Prokopské údolí, PP Opatřilka – Červený lom, NPP Dalejský profil, NPP Barrandovské skály.

Většina známých jeskyní v okolí soutoku Prokopského a Dalejského potoka je ve skalních výchozech na levém břehu Prokopského potoka u Nové Vsi a Klukovic.

Jeskyně v dolní části Prokopského údolí byly většinou odkryty ve stěnách kamenolomů nebo při stavebních zásazích do skalnatých srázů údolí. Nejvýznamnější jeskyně se nacházely v Prokopském lomu.

Ve skupině 30. je evidováno přibližně 40 jeskyní. Nejvýznamnější je dnes již odtěžená Prokopská s délkou chodeb více jak 100 m a systém Klukovických jeskyní.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.