Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128725

Levý břeh Berounky mezi Srbskem a Karlštejnem

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Tato krasová skupina je tvořena zejména skalnatými srázy levého břehu kaIňonu Berounky a opuštěnými vápencovými lomy (Petzoldův a Beranův lom) mezi Srbskem a Karlštejnem, v nadmořských výškách pod 290 m. Jeskyně v této oblasti vytvářely hlavně říční vody. Jsou v ni ch běžné říční štěrky a písky a zkrasovění zasahuje na mnoha místech pod dnešní hladinu Berounky.

Z geologického hlediska je oblast pestrá. Jeskyně jsou vesměs vázány buď na kotýské vápence (lochkov), nebo na koněpruské, slivenecké, loděnické či dvorecko-prokopské vápence (prag). Nejvýznamnější systémy jsou pravidelně vyvinuty blízko hranic masivních a lavicovitých vápenců a v oblastech postižených mírně ukloněnou přesmykovou a strmou radiální tektonikou.

Beranův lom, založený v silně zkrasovělé poloze masivních vápenců koněpruských a sliveneckých nedaleko Karlštejna, unikal pozornosti speleologů až do poloviny 80. let. Potom se o lom začali zajímat členové ČSS ZO 1–06 Speleologický klub Praha, později odloučené ZO 1–11 Barrandien, kteří postupně objevili jeskyně.

Ve skupině 25. je evidováno cca 40 jeskyní. Významnější jeskyně jsou popsány ve směru od Srbska ke Karlštejnu. Největší jeskyní je Jezerní Ementál s délkou chodeb blížící se 2 km a systém Petzoldových jeskyní s délkou cca 900 m. jejich hloubka dosahuje téměř 40 m. Dále jsou zde významné jeskyně Marie a systém Severní – Dynamitka v Beranově lomu.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.