Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128724

Údolí Bubovického potoka, Čeřinka, Amerika

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Jeskyně v údolí Bubovického potoka (Břesnice), v lomu Čeřinka a oblasti Amerik jsou řazeny do 24. krasové skupiny. Území Amerik a okolí lomu Čeřinka tvoří mírně zvlněná plošina ve výšce kolem 400 m n. m. Geologický podklad je zvrásněn do dvou antiklinálních struktur – antiklinály Ameriky a antiklinály Doutnáče, způsobující čtyřnásobné opakování pruhů čistých devonských vápenců stupně prag. Ty zde byly dobývány již od roku 1890. Až do začátku 60. let 20. století byl vápenec těžen v jámových lomech a dopravován z nich podzemními štolami, později byl otevřen etážový stěnový lom Čeřinka, který je v těžbě dodnes. Po těžební činnosti zůstalo 9 km dopravních a průzkumných podzemních chodeb a 20 jámových lomů. Většina známých jeskyní byla objevena v souvislosti s těžbou a z více než sta evidovaných jeskyní pouze 14 má přirozený vchod. Většinou se jedná o dutiny s délkou do 20 m a s jílovitou nebo jílovito-písčitou výplní. Až na výjimky (propast Čeřinka) jsou jeskyně téměř bez výzdoby. V oblasti leží i nejhlubší známá jeskyně Českého krasu Arnoldka.

Ve skupině je evidováno přibližně 130 jeskyní. Nejdelší a nejhlubší je Arnoldka s délkou přibližně 1400 m a hloubkou kolem 110 m. Významné jsou také propast Čeřinka (délka cca 600 m a hloubka cca -90 m) a Únorová propast (délka cca 250 m a hloubka cca -35 m).


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.