Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128720

Levý břeh Berounky – Šanův kout a Kozel

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Území Šanova (dříve též Pšanova) Kouta a Kozla (20. krasová skupina) je specifické a významné po stránce geologické, speleologické i archeologické. Téměř souvislý výchoz hrubozrnných organodetritických vápenců motolského souvrství (spodní silur, facie Kozla) zde vytváří skalní stěny místy až 50 m vysoké v délce zhruba 1 km v levém břehu údolí Berounky. Výchozy vápenců facie Kozla, místy mírně dolomitické a často s vulkanickou příměsí, jsou jediným místem Českého krasu, kde mají vápence spodního siluru velkou mocnost a kde jsou v nich vytvořeny významné jeskyně. Vchody do jeskyní jsou v přirozených skalních stěnách, nejčastěji v relativních výškách mezi 40 až 70 m nad současnou hladinou řeky. K jeskyním byly dříve omylem přiřazeny i průzkumné štoly ražené v 16. století a v letech 1769 a 1822 v silurských diabasech v tzv. Židovské skále u Vitáčkova mlýna, ležící blíže k Berounu.

Ve skupině je evidováno přibližně 15 jeskyní s maximální délkou kolem 300 m. Nejrozsáhlejší je Krápníková v Šanově koutě. Jde rovněž o významnou archeologickou lokalitu.

ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.