Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128717

Pravý břeh Berounky pod Kornem

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Na pravém břehu Berounky mezi Císařskou roklí a Karlštejnem (17. krasová skupina) dosahují srázy kaňonu Berounky největších relativních výšek, protože pleistocenní terasy řeky zde v nárazovém břehu většinou nejsou vyvinuty. Jeskyně mají vzhledem ke strmému zapadání vrstev vápenců a hojné přítomnosti kalcitových žil často propasťovitý charakter a vyskytují se ve značném výškovém rozpětí mezi 340 m n. m. (horní okraj Tomáškova lomu) a 143 m n. m. (tj. 67 m pod úrovní hladiny Berounky). Skalnaté srázy kaňonu byly upraveny a části jeskyní odlámány již při stavbě železniční trati (zprovozněna 1862). V té době dokonce některé jeskyně obývali italští dělníci. Je zde několik lomů, z nichž nejvýznamnější je rozsáhlý Tomáškův lom, který byl v provozu do roku 1967. Jeskyně vznikly zejména ve vápencích kotýských (lochkov), částečně ve vápencích pragu. Západní část území leží v NPR Koda.

Ve skupině je evidováno přibližně 20 jeskyní s maximální délkou kolem 200 m a hloubkou kolem 80 m. Nejdelší i nejhlubší je Podtraťová se zatopenou propasťovitou částí zasahující téměř 70 m pod úroveň hladiny Berounky. Známá je Tomáškova propast s hloubkou kolem 40 m.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.