Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128715

Koda a Kodská rokle

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Plošina Kody (15. krasová skupina) představuje rozsáhlý relikt zarovnaného terciérního povrchu v nadmořských výškách 350 až 400 m, krytý na značné ploše písky a štěrky terciérních řek. Mocnost těchto říčních uloženin je proměnlivá a skrytý povrch vápenců pod nimi je značně nerovný. Nad úroveň plošiny Kody vystupuje na jihozápadě zejména Tobolský vrch (466 m n. m.). Na jihovýchodě protíná plošinu hluboce zaříznutá Kodská rokle s Kodskou vyvěračkou a kaskádou holocenních pěnovců (travertinů). Do nich je unikátním způsobem zabudována starobylá budova mlýna, založeného již mezi lety 1604–1611. Na vlastní plošině Kody se nacházejí menší, často propasťovité jeskyně, další jeskyně jsou známy ve skalnatých úbočích plošiny a v zaříznutých údolích a roklích.

Ve skupině je evidováno cca 30 jeskyní s maximální délkou do 500 m a hloubkou kolem 30m. Největší a zároveň nejhlubší je Martina. Je i významnou archeologickou lokalitou. Malá, ale známá a archeologicky významná je jeskyně Koda. Většina jeskyní leží ve zvláště chráněném území NPR Koda.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.