Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128713

Tetínské skály a Tetínská rokle

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Jeskyně ve srázech Tetínských skal a v Tetínské rokli tvoří 13. krasovou skupinu. Leží výškově pod úrovní hlavní staropleistocenní říční terasy (290 m n. m.) a zasahují i pod úroveň hladiny Berounky (213 m n. m.). Po stránce geologické jsou Tetínské skály a Tetínská rokle budovány devonskými vápenci stupňů lochkov a prag. Jde o strukturně složitou oblast, kde se protínají šikmo ukloněné směrné přesmyky a mladší kolmo zapadající zlomy, často provázené kalcitovými žilami. Také zde dobývání vápenců v lomu Pod Hradem značně poznamenalo krasové jevy. Do Tetínské rokle navíc tečou odpadní vody z Tetína. Dokumentací a průzkumem se zabývá ČSS ZO 1–02 Tetín, jeskyně dokumentoval zejména J. Plot.

Ve skupině je evidováno kolem 30 jeskyní s maximální délkou kolem 200 m a hloubkou do 30 m. K největším a nejhlubším patří Tetínské propástky, Turské maštale a Bišilu. Dnes již téměř odtěžené Turské maštale jsou rovněž významnou archeologickou lokalitou. Všechny se nachází ve zvláště chráněném území PR Tetínské skály na území CHKO Český kras.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.