Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128712

Damil, Koledník, Kosov

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Krasová skupina zahrnuje území na západním okraji Českého krasu mezi údolími Litavky a jejího přítoku Suchomastského potoka a mělkými údolími potoků Koněpruského a Tetínského, tedy návrší Kosova (451 m n. m.), plošiny Koledníku (okolo 400 m n. m.) a vrch Damil (396 m n. m.). V území převládají biogenní vápence s břidlicemi přídolského a kopaninského souvrství svrchního siluru, jen vrch Damil budují devonské vápence stupňů lochkov a prag, kde byly v lomech, v nadmořských výškách mezi 300 a 380 m, odkryty krasové jevy s jeskyněmi.

Dobývání vápenců na Damilu začalo již ve středověku, hlavní rozmach těžby byl však vymezen až dobou provozu úzkorozchodné železnice Králův Dvůr – Beroun – Damil – Koněprusy (1898 až 1962). Damil leží již mimo území CHKO Český kras a lomy byly po ukončení těžby využity ke skládkování odpadů.

Ve skupině je evidováno přibližně 15 jeskyní s maximální délkou kolem 150 m a hloubkou do 50 m. Největší je jeskyně Nová na Damilu, nejhlubší pak Propast na Damilu.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.