Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128710

Koukolova hora a Lejškov

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Krasová skupina leží na západním okraji Českého krasu (mimo CHKO) a tvoří ji dva ostrovy vápence spodního devonu (lochkov): na Koukolově hoře a na Lejškově. V obou výskytech jsou dnes staré opuštěné kamenolomy, v nichž jsou registrovány jeskyně. Na Koukolově hoře (470,7 m n. m.) se známou zříceninou kaple z roku 1832 se nacházejí jedny z nejvýše položených jeskyní Českého krasu. V jejich výplních jsou zvětraliny a přemístěné sedimenty křídového stáří. J. Petrbok na základě nálezů valounů na vrcholu Koukolovy hory vyčlenil „stadium Koukolovy hory“, jehož štěrky řadil k terciérním řekám.

Celkem je ve skupině evidováno přibližně 10 jeskyní s maximální délkou kolem 50 m.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.