Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1118510

Kras Okolí Vysoké

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 111 Krasová a pseudokrasová území tepelské jednotky, krasové oblasti K111 85 Kras Dyleňské hornatiny.

V Dyleňské hornatině je kras vyvinut v pruzích krystalických vápenců. Jsou součástí metamorfovaného komplexu moldanubika Českého lesa na styku s dyleňským krystalinikem, tvořeným zde zejména rulami s polohami kvarcitů, erlánů a krystalických vápenců.

V okolí obcí Vysoká a Háj (Maiersgrun a Grafengrun) tvoří polohy krystalických vápenců několik paralelních řad protáhlých čoček v erlanech a pararulách. Jsou mocné nejvýše několik desítek metrů a sledují několik tektonických linií směrů S–J až SSV–JJZ. Hloubkový dosah odkrytých poloh čistých krystalických vápenců nepřesahuje 50 m. Tělesa jsou detailně provrásněná, v okrajích přechází do erlánů, drobné polohy a smouhy vápenců jsou zavrásněny i do okolních rul v decimetrových mocnostech.

Větší polohy čistých krystalických vápenců byly v 17.–20. století vytěženy pro místní výrobu vápna.

Ve vápencových tělesech a starých lomových jamách v okolí osady Háj jsou objevovány a odkrývány krasové jevy. Nejznámějším je aktivní ponor s jeskyní a s cca 200 m vzdálenou skupinou pramenů, která je považována za vývěr rozptýlený do sutí a aluvia na pokraji terénní deprese.

Evidováno je pouze několik drobných jeskyní s délkou do několika desítek metrů.


BOUŠE, P.; MAREK, M. (2009). Kras Dyleňské hornatiny, s. 152. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.