Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 322

Krasová a pseudokrasová území Mikulovské vrchoviny

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní, karsologického celku 320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat.

Karsologická jednotka zaujímá nejjižnější výběžek Vnějších Západních Karpat v širším okolí Mikulova – morfologicky výraznou Mikulovskou vrchovinu s vápencovými bradly.

Geograficky a geomorfologicky zaujímá celou Mikulovskou vrchovinu s Pavlovskými vrchy a Milovickou pahorkatinou.

Geologicky jednotku tvoří tektonická bradla jurských až spodnokřídových karbonátů v čele karpatských příkrovů ždánické jednotky, obklopené psefitickými a psamitickými sedimenty svrchně křídového až paleogenního stáří a mladšími – neogénními až kvartérními sedimenty karpatské předhlubně a severních výběžků Vídeňské pánve.

Kras je v této jednotce vázán na jurské a spodnokřídové vápence, budující jádro Pavlovských vrchů. Ve starší literatuře je též označován jako Jihomoravský kras. Projevuje se výraznou morfologií s povrchovými krasovými jevy a v menším rozsahu jeskyněmi.

Pseudokrasové jeskyně se v této jednotce vyskytují pouze ve sprašových hlínách pleistocenního stáří, pokrývajících jz. úpatí Pavlovských vrchů.

Karsologická jednotka krasová a pseudokrasová území Mikulovské vrchoviny zahrnuje krasovou oblast:
     K322 27 Kras Pavlovských vrchů


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území Mikulovské vrchoviny, s. 546. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.