Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 141

Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu severočeských hnědouhelných pánví s křídou a vulkanity

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, krasového celku 140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří.

Karsologická jednotka zaujímá pás třetihorní pánevní a vulkanické zóny mezi Krušnými horami a českou křídovou pánví, Doupovskými horami a Šluknovským výběžkem. Ojedinělé krasové jevy zde dosud nebyly blíže poznány, poměrně hojné jsou zde pseudokrasové jeskyně. Geograficky a geomorfologicky jednotka zahrnuje Mosteckou pánev, České středohoří a Děčínskou vrchovinu z Krušnohorské soustavy a Lužické hory ze soustavy Sudetské.

Geologicky jednotku tvoří převážně třetihorní sedimenty severočeské pánve (křemence, štěrky, písky, neovulkanity a pyroklastika, jíly, jílovce a sloje hnědého uhlí), masivy třetihorních neovulkanitů Českého středohoří (výlevné i žilné horniny a pyroklastika pestrého petrografického složení) a přilehlá souvrství sedimentárních hornin ohárecké a lužické oblasti české křídové pánve (převážně pískovce, slepence, slínovce). V centru Českého středohoří jsou obnaženy ruly podložního krystalinika. Podél lužického zlomu, omezujícího jednotku na SV, jsou z podloží vyvlečeny tektonické útržky jurských sedimentů – světlé karbonáty, tmavé slínovce, písčité vápence až vápnité pískovce.

Krasové jevy se objevují v útržcích jurských karbonátů na lužickém zlomu, hypoteticky se mohou objevovat také v křídových sedimentech s vyšším obsahem karbonátů.

Pseudokrasové jevy se v této jednotce vyskytují hojně, a to převážně v pískovcích české křídové pánve v Děčínské vrchovině a Lužických horách, v podobě výrazných převisů, výklenkových slují, rozsedlinových, puklinových, vrstevních a kombinovaných jeskyní a propastí. Výjimečný fenomén představují rozsedlinové jeskyně s fluoritovými výplněmi. V neovulkanitech v Českém středohoří a Lužických horách jsou registrovány rozsedlinové a puklinové jeskyně, které doprovází nestabilní srázy výrazných vulkanických elevací.

V karsologickém celku je evidována pouze 1 krasová a přibližně 170 pseudokrasových jeskyní. K nejvýznamnějším pseudokrasovým jeskyním náleží systém jeskyní Pod Děčínským Sněžníkem s celkovou délkou chodeb kolem 800 m a dále pak Loupežnická a Loupežnická u Velkého Března s délkami více jak 100 m chodeb.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území severočeských hnědouhelných pánví s křídou a vulkanity, s. 270. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.