Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K14149

Kras jurských vápenců u Krásné Lípy

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 140 Krasová a pseudokrasová území podkrušnohoří, karsologické jednotky 141 Krasová a pseudokrasová území zhruba rozsahu severočeských hnědouhelných pánví s křídou a vulkanity.

V sz. výběžku Lužického hřbetu jižně od Krásné Lípy vystupují podél lužického zlomu mezi horninami české křídové pánve a lužického plutonu jurské pískovce, dolomitické vápence a dolomity (dogger – malm). Byly zlomem vyvlečeny, překoceny, roztrhány do izolovaných tektonických šupin a přesmyknuty tělesem lužického masivu. Nejvýraznější čočky dolomitických vápenců lemují zlom na vzdálenost 8 km u obce Doubice, od níž sv. budují Vápenný vrch (548 m n. m.) a jsou odkryty v PR Vápenka (CHKO Lužické hory). Opuštěný jámový lom je přístupný 120 m dlouhou štolou. V boku lomu se nalézá nálevkovitá deprese, vyplněná hnědými sedimenty, pod ní leží jeskyně.


HROMAS, J. (2009). Kras jurských vápenců u Krásné Lípy, s. 271. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.