Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologická jednotka 121

Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu.

Jednotka zaujímá západní část karsologického celku moldanubika a středočeského plutonu a táhne se v širokém pruhu od Českého Brodu na severu až k Horažďovicím a Sušici na jihu. Geograficky a geomorfologicky zahrnuje Benešovskou, Vlašimskou, Blatenskou pahorkatinu a západní část pahorkatiny Táborské.

Geologicky jsou základem jednotky hlubinné magmatity středočeského plutonu, převážně granity, granodiority, diority, gabra a syenity, na nichž leží řada hluboce zavrásněných nebo zlomy omezených reliktů jeho horninového pláště – ostrovní zóna. Jsou to denudační zbytky hornin proterozoika a staršího paleozoika, ovlivněné kontaktní metamorfózou z období hercynské orogeneze a magmatické intruze plutonu. Nejrozsáhlejšími ostrovy jsou sedlčansko-krásnohorský, mirovický, netvořicko-neveklovský a skupina ostrovů čerčanský, ondřejovský, choceradský a voděradsko-zvánovický. Mezi metamorfovanými sedimenty a vulkanity ostrovů vystupují také vápence staroprvohorního stáří. Na severu nasedají na středočeský pluton ještě zbytky platformních sedimentů permu blanického příkopu a denudační zbytky sedimentů české křídové pánve.

Karsologická jednotka krasových a pseudokrasových území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy se člení na krasové oblasti:
     K121 41 Kras sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova
     K121 42 Kras čerčanského metamorfovaného ostrova
     K121 43 Kras mirovického metamorfovaného ostrova
a pseudokrasové oblasti (geomorfologické celky):
     P121 09 Vlašimská pahorkatina
     P121 10 Táborská pahorkatina (část)

Krasové jevy jsou vázány na tělesa metamorfovaných vápenců ostrovní zóny a představují kromě ojedinělých škrapových výchozů nepatrného rozsahu a lokálně omezených krasových hydrologických systémů také jeskyně a jejich malé systémy, známé zejména z ostrovů sedlčansko-krásnohorského, čerčanského a mirovického. Pseudokrasové formy – skalní převisy a výklenky se objevují především ve skalnatých údolních svazích Vltavy a Otavy, zařezávajících se do granitoidních hornin středočeského plutonu.

V jednotce je evidováno přibližně 30 krasových a 5 pseudokrasových jeskyní. K významným krasovým jeskyním se řadí především Divišova a Velikonoční s délkami více jak 100 m chodeb.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy, s. 237. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.