Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12142

Kras čerčanského metamorfovaného ostrova

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 121 Krasová a pseudokrasová území středočeského plutonu s ostrovní zónou a permu blanické brázdy.

Kras čerčanského metamorfovaného ostrova se nachází v Ondřejovské vrchovině východně od Čerčan, mezi obcemi Mezihoří a Přestavlky. V morfologicky výrazném masivu Čerčanského chlumu (530 m n. m.) a Vepří (481 m n. m.) vystupují pruhy krystalických vápenců, provázené fylitickými břidlicemi se slepenci a metamorfovanými vulkanity, s nimiž tvoří metamorfovaný zbytek proterozoického sedimentárního pláště granodioritů a granitů středočeského plutonu.

Nejvýraznější vápencové těleso, rozčleněné nekarbonátovými polohami, vystupuje v pruhu SSV–JJZ mezi Čerčanským chlumem a Čisteckými vrchy, mezi nimiž tvoří mělké údolí stejného směru. Výchozy bílých, místy až namodralých hrubě krystalických vápenců tvoří zvrásněné lavice generálního směru SSV–JJZ s úklonem 30–70° k východu, místy prostoupené vulkanickými žilami. Obsahují mnoho kontaktních minerálů i zrudnění. Asi 500 m severně od obce Mezihoří, ve východním svahu Čerčanského vrchu a v úpatí západního svahu Čisteckých vrchů je několik opuštěných lomů a zbytek vápenické pece.

Zkrasovění vápenců dokládají četné korozní jevy na výchozech, drobné kanálky o rozměrech až několika decimetrů, odkryté ve všech lomech, kde byl těžen bílý hrubozrnný vápenec, jeskyně nedaleko vápenky a vzdálenější krasový pramen.

Evidována je zatím pouze jedna jeskyně V Mezihoří s délkou okolo 10 m.


HROMAS, J. (2009). Kras čerčanského metamorfovaného ostrova, s. 240. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.