Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301613

Kras u Dálek a Hůrky

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 16 Malhostovicko-Veverský kras.

U Dálek a Hůrky je kras vázán v západním pokračování hřbetu Čebínského kopce (369 m n. m.) v okolí kót 345 a 354 m n. m. Devonské vápence jsou zde sevřeny mezi východní okraj boskovického příkopu a brněnský masiv. Jsou silně tektonicky porušeny četnými dislokacemi a puklinami převládajícího směru SV–JZ. Dva jejich výstupy jsou odděleny granitoidy brněnského masivu. Morfologicky se výrazně projevují homolovitými vrchy, zatímco granitoidy mezi nimi tvoří mělké sedlo. Není vyloučeno, že se jedná o krasové kužely nebo ostrovní hory předbadenského stáří.

V opuštěném lomu jsou odkryty hluboké krasové kapsy vyplněné sedimenty různého stáří. Bazální rudé vrstvy jsou pravděpodobně permské sedimenty boskovického příkopu, mohou však být jejich zvětralinami přeplavenými v paleogénu.

Na obou vrších se nachází drobné, pravidelně oválné závrty o průměru do 10 m a hloubce do 1,7 m, kolem obou kót jsou slabě vyvinuty puklinové škrapy. Při jižnm úpatí kóty 350 m vytéká z vápenců slabý pramen o vydatnosti 0,05–0,2 l.s-1.


BALÁK, I. (2009). Malhostovicko-Veverský kras, s. 519-520. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.