Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301612

Kras na Čebínce

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 16 Malhostovicko-Veverský kras.

Menší krasové území je vyvinuto na části kuželového vrchu Čebínka (433 m n. m.) severně od Čebína, který vystupuje 130 m nad okolní reliéf. Jižní část kopce je otevřena etážovým lomem, těžícím vápence macošského souvrství.

Vápence jsou překryty drobami a břidlicemi spodního karbonu a ve vrcholových partiích Čebínky také permem boskovického příkopu. Horniny jsou silně tektonicky porušeny a obsahují přesmyky. V kopci byly odkryty četné paleokrasové tvary. Svrchnodevonské krasovění dokládají krasové deprese a závrty vyplněné břidlicemi a drobami spodního visé. Popsány byly též paleokrasové výplně terciérního stáří. Na temeni Čebínky jsou písky analogické cenomanským pískovcům blanenského prolomu a pískům ze dna Královy jeskyně na Květnici. Jedinou významněší dutinou byla dnes již odtěžená jeskyně Psí díra.

Na Čebínce je dokumentováno několik malých jeskyní.


BALÁK, I. (2009). Malhostovicko-Veverský kras, s. 519-520. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.