Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301611

Kras u Malhostovic

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 16 Malhostovicko-Veverský kras.

Dvě nápadné izolované vápencové vyvýšeniny vystupují z badenských výplní jižně od Malhostovic. Severní, tzv. Malhostovická pecka (332 m n. m.), vystupuje 35 m nad okolní reliéf. Jižní ostrůvek Za Čebínkami (Drásovský kopeček, též Zkameněl á svatba, cca 320 m n. m.) je nižší.

Kras u Malhostovic je příkladem předbadenských krasových věží, vystupujících z krasového pedimentu a překrytých badenskými sedimenty. Jejich boky a horní části jsou modelovány příbojem s abrazními výklenky a kavernami. Nacházejí se tu nehluboké, převážně puklinové škrapy. Nejvýraznějším krasovým jevem je skalní branka. Za Čebínkami je dokumentován pouze fragment stropu pohřbené krasové dutiny menších rozměrů.

Charakteristické jsou i škrapy. Skupina tří největších má místní lidové pojmenování Zkamenělá svatba. Impozantně působí hřibovitý škrapový balvan o rozměrech asi 2 × 2 × 1,5 m s výrazným krasovým opracováním.

Oba krasové ostrůvky s xerotermní vegetací jsou chráněny jako přírodní památka Malhostovické kopečky.

V krasu u Malhostovic je registrováno několik drobných jeskyní.


BALÁK, I. (2009). Malhostovicko-Veverský kras, s. 519-520. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.