Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301516

Kras u Šmelcovny

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 15 Kras v okolí Tišnova.

V pokračování vápencového pruhu k JJZ leží mezi Maršovem, Šmelcovnou a Hálovým mlýnem v údolí Bílého potoka několik izolovaných útržků s velmi komplikovaným tektonickým a metamorfním vývojem. Kras je vázán především na hluboce zaříznutou Stříbrnou zmolu, jíž periodicky protéká ponorný Salašský potok, a na vývěrovou oblast u Hálova mlýna. Stříbrná zmola je nalezištěm barytu, fluoritu a rud barevných kovů.

Bílý potok s kaskádami a drobnými vodopády se ztrácí v propadání, kterým pronikl p. Ustohal do hloubky 15 m. Těsně nad ním je malá svahová jeskyně 5 m dlouhá. Zbytek řečiště je po většinu roku suchý, nelze však vyloučit proudění vody pod balvanitým dnem žlíbku a její výtok do koryta Bílého potoka u Šmelcovny. Hypotetický vývěr je podchycen jako zdroj pitné vody 700 m jv. v údolí Bílého potoka nad Hálovým mlýnem. Dle konstantního průtoku se zde předpokládá existence větší krasové zvodně. Těsně nad vývěrem ústí dvě štoly z dobývání rud pro někdejší huť v blízké Šmelcovně. Jedna nafárala složitý systém krasových chodeb s krátkým úsekem vodního toku – jeskyni Nad Hálovým mlýnem.

Evidováno je několik drobných jeskyní.


BALÁK, I. (2009). Kras v okolí Tišnova, s. 514-518. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.