Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301515

Lažánecký kras

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 15 Kras v okolí Tišnova.

Krasový reliéf Lažánecké plošiny (cca 430 m n. m.) je odkryt v několika opuštěných a jednom aktivním lomu. V horních partiích těžeb nich řezů jsou obnaženy deprese paleogénního až spodnomiocenního paleokrasu (složité závrtovité tvary a geologické varhany vyplněné pestrobarevnými sedimenty karpatu). V lomech se objevují fragmenty jeskynních chodeb a jeskyní s probořenými stropy značných rozměrů. Jsou vyplněné sintry a fluviálními sedimenty s bohatou mikrofaunou bihárského stáří. Uváděny jsou nálezy kostí a zubů bizona a medvěda.

V Lažáneckém krasu bylo popsáno celkem 7 jeskyní, z nichž 3 jsou zničené těžbou vápenců v kamenolomu Lažánky. V průběhu let zde těžba odkryla řadu volných krasových chodeb (Bagristova, Kašparcova, Odsouzená, Korálová aj.), jejichž geneze pravděpodobně souvisí s vertikálním odvodňováním Lažánecké plošiny. Souvislost mohou mít též s aktivním krasem mezi Lažáneckým propadáním a Vinšovou vyvěračkou.


BALÁK, I. (2009). Kras v okolí Tišnova, s. 514-518. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.